PRESENTAR UNA SOL•LICITUD D’AJUDA

A continuació trobarà una guia per presentar-nos una sol·licitud d’ajuda. Si us plau, adjunti els documents que cregui convenients per suportar la petició.

Por fer-nos arribar la sol·licitud per correu electrònic. Més endavant li demanarem una còpia de l’escrit en suport físic i signat.

No ha de donar-li cap formalitat, només necessitem claredat i concisió.

Contingut de la Sol·licitud

 • Identificació: Nom, domicili, naturalesa jurídica, antiguitat, reconeixement i inscripció, si s’escau, en registres públics. En el cas de persones jurídiques, identificar-ne el representant.
 • Contacte: dades de la persona responsable d’assumir les funcions de representació i interlocució amb la Fundació per la Tercera Edat Celso Costa (nom i cognoms, càrrec, dades de contacte: telèfon, email, direcció postal)
 • Informació de la seva organització: breu descripció de l’objecte i finalitat de la mateixa. Activitats desenvolupades i volum de les mateixes. Membres de la Junta Directiva o similar.
 • Objecte de l’ajuda: descripció i objectius de l’ajuda i nombre de possibles beneficiaris, quan sigui possible la seva determinació. Calendari del projecte. Import sol·licitati pressupost detallat. Especificar si compten amb altres mitjans, propis oaliens, per aconseguir l’ajuda que sol·licita.
 • Origen del coneixement que té de la Fundació per la Tercera Edat Celso Costa. A través de quina persona o de quina institució ens coneix.

Què pot esperar el sol·licitant?

La nostra Junta de Patronat té algunes polítiques i prioritats:

 • Examinem ajudes per a inversions, programes o projectes previstos, no realitzats, de futur.
 • Procurem excloure les subvencions a despeses recurrents de funcionament, operatius i fungibles, dèficits anteriors i pagament de deutes.
 • Sol·licitem pagar directament a instal·ladors o proveïdors, sempre que això sigui possible.

En definitiva, tractem d'ajudar a aconseguir mitjans que no existeixin, que no estiguin presents i intentem verificar la seva consecució

Què pot esperar el sol·licitant?

La Secretaria acusa sistemàticament rebut de tota petició.

La Junta de Patronat examina totes les peticions i pot decidir:

 • atendre-la totalment
 • atendre-la parcialment
 • ajornar-la, demanant-ne més estudis
 • rebutjar la petició

Un cop presa la decisió, la nostra Secretaria es dirigirà per escrit al peticionari, als pocs dies indicant-li sistemàtica i resumidament el contingut de la decisió.

La capacitat de decisió de la Junta de Patronat és a "fe i consciència" i, per tant, no vindrà específicament motivada, però no renunciem a donar qualsevol classe d'explicació personalment.

En tot cas, els criteris que segueix el Patronat són els que imposa el sentit comú, la lògica i l'obligada honradesa:

 • Adequació de la petició a les finalitats estatutàries de la Fundació
 • Transcendència de l'objecte de la sol·licitud i viabilitat del projecte.
 • La limitació dels nostres recursos i la programació amb què els hàgim pressupostat.
 • L'obligació de prioritzar entre peticions concurrents.

Les entitats beneficiaries hauran d’enviar un escrit per informar del resultat del projecte en un termini màxim de 6 mesos des de l’atorgament de l’ajut.